GDPR

Om du lämnar uppgifter till oss via formulär, mail, chat eller annan kommunikationsväg omfattas dessa uppgifter av vår GDPR-policy som presenteras nedan. Det innebär att uppgifter får sparas som behövs för att vårat arbete ska kunna ske på ett praktiskt och smidigt sätt.

Den insamling och hantering av personuppgifter som sker måste alltid, enligt svensk lag, ha tydligt skäl. De uppgifter som samlas in för ett syfte får dessutom enbart användas för just detta syfte. Det innebär exempelvis att adressuppgifter som används för lokalisering och fakturering inte får användas för marknadsföring av helt andra produkter och tjänster.

För att säkerställa att GDPR följs har Kvalificerad Städ rutiner kring hantering av dessa uppgifter. Dessa rutiner ligger även till grund för att kunden enkelt ska kunna se vilka uppgifter vi har om dem samt att all information ska kunna raderas om så önskas.

Du som kund ska:

  1. Kunna se vilka uppgifter vi har och förstå varför dessa sparas
  2. Kunna begära att ändra eller radera uppgifter utan att behöva ange orsak
  3. Kunna begära att uppgifterna exporteras till annat företag (exempelvis vid byte av städföretag)
  4. Kunna känna dig säker på att personuppgifterna hanteras säkert och enbart av de som har behov av att ha tillgång till dem.
  5. Kunna kontakta oss vid frågor kring GDPR, Integritetspolicy samt annat som rör hantering av personuppgifter.

Personuppgifter

Kvalificerad Städ sparar personuppgifter på de som anlitar oss. Detta för att kunna ha en smidig kundkontakt och ge hög service. Personuppgifterna används bland annat för utskick av information, fakturering och som stöd till de som städar. Personuppgifter är uppgifter som kan knytas till en fysisk eller juridisk person.

Det vanligaste är att vi får personuppgifter från de som vill bli kund eller redan är kund hos oss. Det kan därmed exempelvis gälla personnummer (för att kunna få RUT), adress och kontaktuppgifter. Men även specifik information om boendet som påverkar vårt arbete. Det kan exempelvis handla om allergier, husdjur eller annat som städpersonal behöver vara medveten om innan de besöker kunden.

Hur hanteras personuppgifter

Personuppgifterna registreras i våra system beroende på hur de kommer att användas. Det kan exempelvis gälla faktureringssystem, bokningssystem och adressregister. Via rutiner, både manuella och digitala, begränsas tillgången till personuppgifterna vilket innebär att enbart de som behöver tillgång till dem kommer att kunna nå dem.

All användning av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR) vilken har ersatt Svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Vid personuppgiftsincident

Om de personuppgifter vi har lagrade sprids, exempelvis via dataintrång, ska vi anmäla detta till Datainspektionen inom 72 timmar samt kontakta berörda parter så fort som möjligt. Det som då ska förmedlas är vilken information som eventuellt kan ha spridits och vilka åtgärder som genomförts för att begränsa problemet.

Om du vill se dina uppgifter

Du har alltid rätten att få veta vilka uppgifter som Kvalificerad Städ har sparat om dig. Kontakta oss skriftligen för denna begäran.

Om du upptäcker att vissa uppgifter är felaktiga har du alltid rätten att ändra dessa. Du kan även begära att vi tar bort alla dina uppgifter.

Uppdatering

Denna text kan komma att uppdateras. Ansvaret ligger på de berörda parterna att läsa, förstå och uppdatera sig om denna information.